KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu dronebulten.com olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin kullanıcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla bu metin hazırlanmıştır. 

Drone Bülten hangi kişisel verilerinizi hangi amaçla işler? 

İşlem güvenliği kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kullanıcıların kimlik ve iletişim bilgileri Drone Bülten ile kullanıcıları arasında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanıcının onay vermesi halinde güncel içeriklerin paylaşılması, talep ve şikayetlerinizin yanıtlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanır? 

Yukarıda belirtilen ve isim, soyisim ve e-posta bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; Drone Bülten sitesinde yer alan abone formu, düzenlenen online ve  fiziki seminerler, dersler, oturumlar ve Drone Bülten markasıyla yapılan yayınlara katılım için alınan kayıtlar aracılığı ile toplanır.  

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Drone Bülten tarafından yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz kimlerle paylaşılıyor?

Kişisel verileriniz 

  • yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • internet sitesinin yönetimi ve sponsorluğu kapsamında işbirliği geliştirilen bilişim sistemi şirketine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ile İlgili olarak hangi haklara sahipsiniz? 

Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi imzalı bir dilekçe ile dronebulten@gmail.com adresine göndererek iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye   bu linkten ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu